کنسول شماره ۱

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۸۰سانتی متر
عمق :۴۵سانتی متر
ارتفاع :۹۰سانتی متر

کنسول شماره۲

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۳۰سانتی متر
عمق :۴۵سانتی متر
ارتفاع :۱۳۵سانتی متر