میز تلویزیون کیوب لاین

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۸۵سانتی متر
عمق :۵۰سانتی متر
ارتفاع :۱۱۰سانتی متر
ارتفاع یونیت:۵۰سانتی متر

میز تلویزیون یولاین۱

اطلاعات فنی محصول
عرض :۲۰۰سانتی متر
عمق :۳۵سانتی متر
ارتفاع :۱۱۰سانتی متر

میز تلویزیون یولاین مدل۲

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۹۰سانتی متر
عمق :۴۰سانتی متر
ارتفاع :۴۰سانتی متر

میز تلویزیون یولاین مدل۳

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۹۳سانتی متر
عمق :۴۰سانتی متر
ارتفاع :۴۵سانتی متر

میز تلویزیون یولاین۴

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۸۴سانتی متر
عمق :۴۰سانتی متر
ارتفاع :۴۵سانتی متر

تنوع رنگ برای محصولات