تخت Block

اطلاعات فنی محصول
تخت خواب یک نفره ۹۰ :عرض ۱۰۸ سانتی متر
تخت خواب یک نفره ۱۲۰: عرض ۱۳۸ سانتی متر
تخت خواب دو نفره ۱۶۰:عرض ۱۷۸ سانتی متر
تخت خواب دو نفره ۱۸۰:عرض ۱۹۸ سانتی متر

پاتختی Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۵۰سانتی متر
عمق :۴۵سانتی متر
ارتفاع :۵۰سانتی متر

کتابخانه متوسط Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۹۰سانتی متر
عمق :۳۸سانتی متر
ارتفاع :۱۴۰سانتی متر

کتابخانه بلند Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۹۰سانتی متر
عمق :۳۸سانتی متر
ارتفاع :۱۸۴سانتی متر

کتابخانه دبل Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۲۰ سانتی متر
عمق :۳۸سانتی متر
ارتفاع :۱۵۴سانتی متر

کتابخانه باریک Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۳۷ سانتی متر
عمق :۳۸ سانتی متر
ارتفاع :۱۸۴ سانتی متر

کتابخانه پلکانی Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۶۳ سانتی متر
عمق :۳۶سانتی متر
ارتفاع :۱۷۷سانتی متر

کتابخانه درختی Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۷۰ سانتی متر
عمق :۲۸سانتی متر
ارتفاع :۱۸۰سانتی متر

کمد۱۲۰۰ Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :
ارتفاع :
طول :

کتابخانه مربع بزرگ Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۷۰سانتی متر
عمق :۳۵سانتی متر
ارتفاع :۱۷۰سانتی متر

میز آرایش دو کشو Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۹۰سانتی متر
عمق :۵۰سانتی متر
ارتفاع :۸۰سانتی متر

میز آرایش سه کشو Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۱۰سانتی متر
عمق:۵۰سانتی متر
ارتفاع :۸۰سانتی متر

کتابخانه مکعب Block

اطلاعات فنی محصول
کوچک
عرض :۳۳سانتی متر
عمق:۳۵سانتی متر
ارتفاع:۳۳سانتی متر

متوسط
عرض :۴۴سانتی متر
عمق:۳۵سانتی متر
ارتفاع:۴۴سانتی متر

بزرگ
عرض:۵۵سانتی متر
عمق:۳۵سانتی متر
ارتفاع:۵۵سانتی متر

کتابخانه مربع کوچک Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۸۰سانتی متر
عمق :۳۵سانتی متر
ارتفاع :۸۰سانتی متر

صندلی میز آرایش Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۴۰سانتی متر
عمق :۴۰سانتی متر
ارتفاع :۴۵سانتی متر

دراور Block

اطلاعات فنی محصول
عرض :۹۰سانتی متر
عمق :۵۰سانتی متر
ارتفاع :۱۱۰سانتی متر

تنوع رنگ برای محصولات