تخت خواب

اطلاعات فنی محصول
تخت خواب یک نفره ۹۰
تخت خواب یک نفره ۱۲۰
تخت خواب دو نفره ۱۶۰
تخت خواب دو نفره ۱۸۰

پاتختی

اطلاعات فنی محصول
عرض :۴۰سانتی متر
عمق :۴۰سانتی متر
ارتفاع :۴۰سانتی متر

میز تحریر
میز آرایش

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۲۳سانتی متر
عمق :۴۰سانتی متر
ارتفاع :۸۰سانتی متر

صندلی میز آرایش

اطلاعات فنی محصول
عرض :۳۵سانتی متر
عمق :۳۵سانتی متر
ارتفاع :۴۵سانتی متر

تنوع رنگ برای محصولات