تخت دونفره

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۱۶۰ سانتی متر

پاتختی

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۶۰ و ۴۵ سانتی متر
ارتفاع : ۴۵ سانتی متر
عمق : ۴۵ سانتی متر

دراور

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۱۲۰ سانتر متر
ارتفاع : ۸۰ سانتی متر
عمق : ۵۰ سانتی متر

میز

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۱۴۰ سانتی متر
ارتفاع : ۷۵ سانتر متر
عمق : ۷۰ سانتی متر

کمد

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۱۸۵ سانتی متر
ارتفاع : ۲۰۰ سانتی متر
عمق : ۶۰ سانتی متر

دراور

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۶۰ سانتی متر
ارتفاع : ۱۲۰ سانتی متر
عمق : ۵۰ سانتی متر