تخت دونفره

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۱۸۰ سانتی متر

دراور

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۱۰۵ سانتی متر
ارتفاع : ۹۰ سانتی متر
عمق : ۵۰ سانتی متر

پاتختی

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۵۵ سانتی متر
ارتفاع : ۴۰ سانتی متر
عمق : ۴۵ سانتی متر

میز آرایش

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۲۰۰ سانتی متر
ارتفاع : ۹۰ سانتی متر
عمق : ۵۰ سانتی متر

میز آرایش

اطلاعات فنی محصول
عرض : ۱۵۰ سانتی متر
ارتفاع : ۹۰ سانتی متر
عمق : ۵۰ سانتی متر

تنوع رنگ برای محصولات